14 lip

                      Świetlica Środowiskowa

„Bocianie Gniazdo”

HEL ul. Komandorska 2

 

Świetlica Środowiskowa „Bocianie Gniazdo” w Helu jest placówką dla wszystkich dzieci, które chcą spędzić czas na rozwijaniu swoich umiejętności i poszerzaniu swoich wiadomości oraz na uczeniu się nowych rzeczy. Pierwszeństwo przy zapisach na zajęcia mają przede wszystkim dzieci i młodzież z deficytami rozwoju, wychowujące się w warunkach niekorzystnych, zwłaszcza z rodzin z problemem alkoholowym, a także dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić właściwej opieki w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 17.00.

Aktualny personel Świetlicy Środowiskowa:

  • kierownik – wychowawca – mgr Aneta Talaszka
  • wychowawca – mgr Barbara Pieszak
  • wychowawca – mgr Damiana Haase – Rydelek

 

Dotychczasowi kierownicy świetlicy:

  • Leszek Loose – 1999 – 2000
  • Marzena Maciesza – 2000 – 2002
  • Alina Wiekiera  - 2002 – 2005
  • Izabela Wasilewska – 2005 – 2008
  • Elżbieta Kąkol – 2008 – 2015
  • Aneta Talaszka – 2015 -

 

HISTORIA ŚWIETLICY

Świetlica Środowiskowa „Bocianie Gniazdo” powstała w roku 1999 jako klub dla młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. Założona i prowadzona była przez ówczesnego pełnomocnika burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – Pana Leszka Loose. Świetlica zajmowała pomieszczenia na parterze budynku, w którym mieściło się Miejskie Przedszkole.

26 kwietnia 2000 roku Rada Miasta Helu uchwałą Nr XIX/147/2000 powołała z dniem 1 maja 2000 roku Świetlicę Socjoterapeutyczną. Od tego momentu świetlica funkcjonuje oficjalnie jako placówka wsparcia dziennego. Działalność świetlicy ujęta jest w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jako jedno z przedsięwzięć profilaktyki alkoholowej. Finansowana jest, tak jak inne przedsięwzięcia ujęte w tym programie, ze środków pozyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Świetlica skupiła dzieci i młodzież w wieku 10-15 lat. Prowadzono tu zajęcia plastyczne, oferowano gry i zabawy, opiekę i pomoc dorosłego w lekcjach, kłopotach, trudnościach. Jednak głównym magnesem przyciągającym dzieci była możliwość spędzenia popołudnia w ciepłym, oświetlonym pomieszczeniu, otrzymania posiłku i pomocy socjalnej.

W 2000 roku przeprowadzono remont pomieszczeń świetlicy polegający na malowaniu wszystkich pomieszczeń (sali, kuchni, magazynku), oraz odnowieniu regałów. Prace wykonane zostały bezpłatnie przez pełnomocnika burmistrza.

Od 2001 roku świetlica jest czynna także podczas ferii zimowych i jeden miesiąc w czasie wakacji letnich.

W 2002 r. nowy zespół wychowawców podjął decyzję o zorganizowaniu zajęć dla dzieci w młodszym wieku szkolnym, by stosować działania profilaktyczne jak najwcześniej. Dzieci podzielono na dwie grupy wiekowe. Każda grupa przebywała świetlicy przez 2 godziny. Pierwszą grupę podopiecznych stanowiły dzieci z klas I – III. Zaoferowano im zajęcia plastyczne, gospodarstwa domowego, kultury osobistej, teatralne, sportowe, rekreacyjne. Rozpoczęto oddziaływania socjoterapeutyczne, stymulując proces adaptacji dziecka do warunków placówki, integracji grupy, wzmacniania poczucia własnej wartości, rozbudzania zainteresowań i rozwijania uzdolnień.

Także w tym roku świetlica została wyposażona w nowe krzesła i wykonane przez pełnomocnika burmistrza regały i wyremontowane stoły.

W miarę postępowania pracy wprowadzono elementy uspołeczniania poprzez udział dzieci w przedsięwzięciach wymagających współpracy: ogniska i imprezy z Drużyną Harcersko – Pożarniczą, przygotowywanie imprez miejskich (Dzień Dziecka, Dzień Seniora), wizyty dzieci z innych świetlic, wycieczki, zajęcia z niepełnosprawnymi itp. Dzieci były nie tylko uczestnikami, ale i współtwórcami, brały czynny udział w przygotowaniach, miały odpowiedzialne zadania, prezentowały swoje umiejętności (występy sceniczne, opieka nad gośćmi, przygotowanie Wigilii…).

Pomocą terapeutyczną objęto wkrótce również rodziny podopiecznych. W oparciu o Punkt Pomocy Rodzinie zadbano o możliwość kontaktu z psychologiem, zachęcano do szukania pomocy, prowadzono poradnictwo prawne i psychologiczne. Zaktywizowano rodziców do współuczestnictwa w życiu dzieci: zapraszano na przedstawienia i do wspólnego świętowania, organizowano spotkania psychoedukacyjne połączone z wymianą doświadczeń, możliwością uzyskania porady, a przede wszystkim służące budowaniu pozytywnego wizerunku dziecka.

W listopadzie 2003r świetlica przystąpiła do programu PARPA „Razem raźniej”, stworzonego z myślą o placówkach pomagających dzieciom. Personel świetlicy uczestniczył w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez PARPA i ETOH. W kwietniu 2004 roku w świetlicy odbyła się, zorganizowana przez Gabinet Psychoterapii i Edukacji, I Konferencja Pracowników Świetlic Powiatu Puckiego. Kolejna konferencja, w której także uczestniczyli wychowawcy ze świetlicy, odbyła się we Władysławowie w kwietniu 2005 roku, w Pucku w 2006, 2007 i 2009 roku.

Na początku 2006 roku świetlica przeniosła się do nowych pomieszczeń, w budynku przy ul. Komandorskiej 2. Zanim jednak to nastąpiło konieczny był remont pomieszczeń, zarówno sali jak i sanitariatów. Sala została wymalowana, położono nową wykładzinę, założono nowe karnisze i nowe firany. Sanitariaty dostosowano do potrzeb wychowanków – wcześniej były to pomieszczenia zajmowane przez wojskowe przedszkole i sanitariaty dostosowane były dla najmłodszej grupy przedszkolaków. Świetlica wyposażona została w nowe meble kuchenne i szafy. W następnym roku zakupiono nową lodówkę. Świetlica otrzymała, przekazany z Urzędu Miasta, komputer.

Kolejny remont miał miejsce w sierpniu i wrześniu 2008 roku. Wymieniono instalację elektryczną, ściany zostały wycekolowane i pomalowane. Na podłogę położono panele, zamontowano nowe oświetlenie. Świetlica otrzymała nowy komputer, drukarkę i mikrofalówkę.

Od września 2009 roku, decyzją Rady Świetlicy, powrócono do jednej grupy wychowanków, która przebywa w świetlicy cztery godziny.

Na początku roku 2012, Świetlica otrzymała drukarkę oraz 3 laptopy w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „www.Okno na świat – eInclusion w mieście Hel”.

W grudniu 2015 roku świetlica przekształcona została w Świetlicę Środowiskową.

14 lip | 0 Replies